Cho các phát biểu sau :         

(a) Tơ nilon-6,6 được điều chế từ hexametylenđiamin và axit axetic.         

(d) Các este chỉ được điều chế từ axit cacboxylic và ancol.         

(c) Các hợp chất peptit kém bền trong môi trường bazơ nhưng bền trong môi trường axit.         

(d) Anilin phản ứng với axit HCl tạo ra muối phenylamoni clorua.         

(e) Trong phân tử amilopectin các mắc xích α–glucôzơ chỉ được nối với nhau bởi liên kết α –1,6– glicôzit

Sô nhận định không đúng là :         

A.

A: 3

B.

B: 2

C.

C: 5

D.

D: 1

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

(a) Sai, Tơ nilon-6,6 được điều chế từ hexametylenđiamin và axit ađipic         

(b) Sai, Các este có thể được điều chế từ anhiđric axit và ancol (hoặc phenol và đồng đẳng)…         

(c) Sai, Các hợp chất peptit đều kém bền trong môi trường axit và bazơ         

(d) Đúng, C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3Cl (phenylamoni clorua)         

(e) Sai, Trong phân tử amilopectin các mắc xích α–glucôzơ được nối với nhau bởi liên kết α –1,6– glicôzit và α –1,4– glicôzit.  

Vậy đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.