Cho các phát biểu sau: a)       Số phần tử của tập hợp hữu hạn img1 được ký hiệu là img2 hoặc img3. b)       Nếu img4img5 là hai tập hợp hữu hạn không giao nhau thì số phần tử của tập img6 bằng số phần tử của img7 cộng với số phần tử của img8. c)       Chỉ có một quy tắc đếm cơ bản là quy tắc cộng. d)       Quy tắc cộng mở rộng là img9. Số đáp án đúng là?  

A.

A. img1

B.

B. img1

C.

C. img1

D.

D. img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chọn B

c) Chỉ có một quy tắc đếm cơ bản là quy tắc cộng => Khẳng định sai vì còn quy tắc nhân.  

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.