Cho các phát biểu sau đây về quá trình nhân đôi ADN, có bao nhiêu phát biểu đưa ra là sai?

(1)       Quá trình nhân đôi ADN diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và bán bảo toàn.

(2)       Quá trình nhân đôi ADN bao giờ cũng diễn ra đồng thời với quá trình phiên mã.

(3)       Trên cả hai mạch khuôn, ADN pôlimeraza đều di chuyển theo chiều 5’img1 3’ để tổng hợp mạch mới theo chiều 3’img2 5’.

(4)       Khi ADN nhân đôi 1 lần, trong mỗi phân tử ADN con được tạo thành thì một mạch là mới được tổng hợp, còn mạch kia là ADN ban đầu.

(5)       Các mạch mới đều được tổng hợp liên tục.         

A.

A: 3

B.

B: 4

C.

C: 1

D.

D: 2

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

-       (1) đúng, quá trình nhân đôi ADN diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và bán bảo toàn.

-       (2) sai, vì quá trình nhân đôi và quá trình phiên mã không diễn ra đồng thời.

-       (3) sai vì, mạch mới luôn được tổng hợp theo chiều img1.

-       (4) đúng, qua một lần nhân đôi thì ADN con mang 1 mạch mới, và 1 mạch cũ của mẹ.

-       (5) sai, vì một mạch được tổng hợp liên tục và một mạch tổng hợp gián đoạn.

Vậy có 3 phát biểu đưa ra là sai.  

Vậy đáp án đúng là: A

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...