Cho các phát biểu sau về cacbohiđat: (a) Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước. (b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit. (c) Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hòa tan img1 tạo phức xanh lam. (d) Thủy phân hoàn toàn tinh bột và saccarozơ chỉ thu được một loại monosaccarit. (e) Khi đun nóng glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 thu được Ag. (g) Glucozơ và saccarozơ đều tác dụng với H2 thu được sobitol.

Số phát biểu đúng là:

A.

6.

B.

3.

C.

4.

D.

5.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

(a) Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước => Đúng.

(b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit => Đúng.

(c) Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hòa tan img1 tạo phức xanh lam => Đúng.

(d) Thủy phân hoàn toàn tinh bột và saccarozơ chỉ thu được một loại monosaccarit => Sai.

(e) Khi đun nóng glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 thu được Ag => Đúng.

(g) Glucozơ và saccarozơ đều tác dụng với H2 thu được sobito l=> Sai.

Số phát biểu đúng là 4.

Vậy đáp án đúng là C.   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.