Cho các phát biểu sua :         (a) Hidro hoá hoàn toàn glucozơ tạo ra axit gluconic         (b) Phản ứng thuỷ phân xenlulozơ xảy ra được trong dạ dày của động vật ăn cỏ.         (c) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo.         (d) Saccarozơ bị hoá đen trong H2SO4 đặc.         (e) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc. Trong các phát biêu trên, số phát biểu đúng là:  

A.

3.

B.

2.

C.

4.

D.

5.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

(a) Sai, Hidro hóa glucozơ thu được soritol:         HOCH2[CHOH]4CHO + H2 img1 HOCH2[CHOH]4CH2OH

(b) Đúng, Trong dạ dày của các động vật nhai lại như trâu, bò… có chứa enzim xenlulaza có thể làm thủy phân xenlulozơ.

(c) Sai, Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh được dùng để làm thuốc súng.

(d) Đúng, Do H2SOđặc có tính háo nước nên khi cho H2SO4 vào đường saccarozơ thì :

C12(H2O)11 + H2SO4(đặc) img2C(đen) + H2SO4.11H2O

(e) Đúng, Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc.

Vậy có img3 phát biểu đúng là (b), (d) và (e).

Vậy đáp án đúng là A.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.