Cho các phát biểu sau:

(a)       Thủy phân hoàn toàn vinyl axetat bằng NaOH thu được natri axetat và andehit fomic.

(b)       Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.

(c)       Ở điều kiện thường anilin là chất khí.

(d)       Tinh bột thuộc loại polisaccarit.

(e)       Ở điều kiện thích hợp triolein tham gia phản ứng cộng hợp H2.

Số phát biểu đúng là:

A.

3.

B.

2.

C.

4.

D.

5.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

(a) Sai vì thủy phân hoàn toàn vinyl axetat bằng NaOH thu được natri axetat và andehit axetic.

(b) Sai vì Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.

(c) Sai vì Ở điều kiện thường anilin là chất lỏng.

(d), (e) Đúng.

Vậy đáp án đúng là B.   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.