Cho các phương pháp sau:  

(1) Nuôi cấy mô thực vật.  

(2) Nhân bản vô tính tự nhiên.  

(3) Lai tế bào sinh dưỡng.

(4) Nuôi cấy hạt phấn, noãn chưa thụ tinh.

(5) Cấy truyền phôi.

(6) Gây đột biến.

Có bao nhiêu phương pháp nhân nhanh giống trong sản xuất nông nghiệp?

A.

3

B.

4

C.

5

D.

2

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Các phương pháp nhân nhanh giống trong sản xuất nông nghiệp là: (1), (2), (4), (5)

Vậy đáp án là B  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...