Cho các phương pháp sau: 1. Lai các dòng thuần có kiểu gen khác nhau. 2. Gây đột biến rồi chọn lọc 3. Cấy truyền phôi 4. Lai tế bào sinh dưỡng 5. Nhân bản vô tính ở động vật 6. Tạo giống sinh vật biến đổi gen. Trong các phương pháp kể trên có mấy phương pháp tạo giống mới?    

A.

A. 5                                                    

B.

B. 6.

C.

C. 3.

D.

D.4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Các phương pháp tạo giống mới: - Lai các dòng thuần có kiểu gen khác nhau. - Gây đột biến rồi chọn lọc - Lai tế bào sinh dưỡng - Tạo giống sinh vật biến đổi gen. Nhân bản vô tính ở động vật tạo thế hệ con mang kiểu gen giống con vật cho nhân => không tạo ra giống mới. Cấy truyền phôi là hiện tượng nhân bản vô tính bằng công nghệ tế bào không tọa ra giống mới Chọn D.    

Vậy đáp án là D

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.