Cho các thông tin sau:   (1)       Trong tế bào chất của một số vi khuẩn không có plasmit.   (2)       Vi khuẩn sinh sản rất nhanh, thời gian thế hệ ngắn.   (3)       Ở vùng nhân của vi khuẩn chỉ có một phân tử ADN mạch kép, có dạng vòng nên hầu hết các đột biến đều biểu hiện ngay ở kiểu hình.   (4)       Vi khuẩn có thể sống kí sinh, hoại sinh hoặc tự dưỡng.   Những thông tin được dùng làm căn cứ để giải thích sự thay đổi tần số alen trong quần thể vi khuẩn nhanh hơn so với sự thay đổi tần số alen trong quần thể sinh vật nhân thực lưỡng bội là:  

A.(2), (3).
B.(2), (4).
C.(1), (4).
D.(3), (4).
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Phân tích: Những thông tin dùng để giải thích là (2) và (3)   Đáp án A   1 sai, không có plasmid không ảnh hưởng nhiều đến khả năng thay đổi tần số alen   4 sai, kiểu dinh dưỡng không ảnh hưởng nhiều đến khả năng thay đổi tần số alen  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.