Cho các phát biểu sau:

(1) Anđehit vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử;

(2) Phenol tham gia phản ứng thế brom khó hơn benzen;

(3) Oxi hóa ancol bậc 1 thu được anđêhit;

(4) Dung dịch axit axetic tác dụng được với CaCO3;

(5) Dung dịch phenol trong nước làm quỳ tím hóa đỏ;

(6) Tính bazơ của anilin mạnh hơn của amoniac;

(7) Cao su buna-N thuộc loại cao su thiên nhiên;

(8) Thủy phân este trong môi trường axit thu được sản phẩm là axit và ancol.

Số phát biểu luôn đúng là

A.

A. 5

B.

B. 4

C.

C. 3

D.

D. 2

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phenol nếu có nhóm thế hút e (NO2..) đính vào vòng thơm thì khả năng thế giảm. Oxi hóa ancol bậc 1 quá mạnh thì có thể tạo thành axit Dung dịch phenol không làm đổi màu quì tím NH3 có tính bazo mạnh hơn anilin Cao su buna-N là cao su tổng hợp Nếu este RCOOR’ mà gốc R’ : -CH=CH-R’’ thì sẽ tạo thành andehit  

Vậy đáp án đúng là D  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.