Cho các phát biểu sau:

(a) Tất cả các cacbohiđrat đều có phản ứng thủy phân

(b) Khi thuỷ phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột; xenlulozơ và saccarozơ trong môi trường axit, chỉ thu được một loại monosaccarit duy nhất.

(c) Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng với dung dịch brôm hay dung dịch AgNO3 trong NH3 

(d) Trong dung dịch, glucozơ ; fructozơ; saccarozơ và mantozơ đều hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường cho dung dịch màu xanh lam.

(e) Trong dung dịch, fructozơ tồn tại chủ yếu ở dạng mạch vòng (vòng β).

(f) Trong dung dịch, glucozơ tồn tại chủ yếu ở dạng mạch hở. Số phát biểu đúng là             

A.

A. 1                

B.

B. 3

C.

C. 4        

D.

D. 2

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Các phát biểu đúng là: d, e

(a)       Glucozo và fructozo không có phản ứng thủy phấn

(b)       Saccarozo tạo ra fruc và glutozo

(c)       Chỉ phân biệt được nhờ brom

(d)       Đúng, sgk

(e)       Đúng, sgk phần tư liệu

(f)       Trong dd glucozo chủ yếu tồn tại ở dạng mạch vòng ( sgk/22)    

Vậy đáp án đúng là D

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...