Cho các polime: cao su buna, amilopectin, xenlulozo, cao su cloropren, tơ nilon-7, teflon. Có bao nhiêu polime thiên nhiên  

A.

A: 1

B.

B: 2

C.

C: 3

D.

D: 4

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

chỉ có 2 polime thiên nhiên là amilopectin (tinh bột) và xenlulozơ thôi. còn lại: cao su buna, cao su cloropren là các cao su tổng hợp tơ nilon-7 là tơ tổng hợp; teflon là nhựa tổng hợp từ phản ứng trùng hợp, CT (C2F4)n.  

Vậy đáp án đúng là B

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.