Cho cấp số cộng img1có số hạng đầu img2 và công sai img3. Tìm công thức tính số hạng tổng quát img4 của cấp số cộng đó theo n.                         

A.

A. img1

B.

B. img1

C.

C. img1

D.

D. img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án B

Công thức tổng quát img1 của cấp số cộng đó là: img2  

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.