Cho CO2 lội từ từ vào dd chứa KOH và Ca(OH)2, có thể xảy ra các phản ứng sau:

(1) CO2 + 2KOH → K2CO3 + H2O.                                    (2) CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

(3)  CO2 + K2CO3 + H2O → 2KHCO3.                            (4) CO2 + CaCO3 + H2O → Ca(HCO3)2

Thứ tự các phản ứng xảy ra là

A.

1, 2, 3, 4 .

B.

1, 2, 4, 3.

C.

1, 4, 2, 3.

D.

2, 1, 3, 4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

D. 2, 1, 3, 4.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.