Cho con lắc đơn có chiều dài l dao động nhỏ với chu kỳ T. Tại nơi đó, nếu tăng chiều dài con lắc gấp 16 lần và tăng khối lượng vật treo gấp 4 lần thì chu kỳ con lắc?

A.

Tăng 4 lần.

B.

 Tăng 16 lần.

C.

 Tăng 2 lần.

D.

 Không đổi.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chu kì con lắc đơn không phụ thuộc khối lượng, do vậy khi tăng chiều dài lên 16 lần thì chu kì sẽ tăng 4 lần.

Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.