Cho đa giác đều img1img2 đỉnh. Người ta lập một tứ giác có img3 đỉnh là img4 đỉnh của img5. Tính số tứ giác được lập thành mà không có cạnh nào là cạnh của img6.  

A.

A. img1.

B.

B. img1.

C.

C. img1.

D.

D. img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chọn D

Kí hiệu đa giác là img1. + TH1: Chọn tứ giác có dạng img2 với img3. Gọi img4 là số các đỉnh nằm giữa img5 với img6, img7 với img8, img9 với img10img11 với img12. Khi đó ta có hệ img13. Đặt img14 thì img15img16 nên có img17 tứ giác. + TH2 : Không chọn đỉnh img18. Giả sử tứ giác được chọn là img19 với img20. Gọi img21 là số các đỉnh giữa img22img23, img24 là số các đỉnh giữa img25img26, img27 là số các đỉnh giữa img28img29, img30 là số các đỉnh giữa img31img32, img33 là các đỉnh giữa img34img35. Ta có hệ img36. Tương tự trường hợp trên có img37 tứ giác. Vậy có img38 tứ giác.  

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...