Cho dãy các cation kim loại :Ca2+, Cu2+, Na+, Zn2+ .Cation kim loại nào có tính oxi hóa mạnh nhất trong dãy  

A.

A: Ca2+

B.

B: Cu2+

C.

C: Na+

D.

D: Zn2+

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chọn B. Tính oxi hóa giảm dần theo dãy : Cu2+ > Zn2+ > Ca2+ >  Na+   

Vậy đáp án là B

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.