Cho dãy các chất phenyl axetat, anlyl axetat, etyl fomat, tristearin. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH dư, đun nóng sinh ra ancol là?             

A.

A: 4

B.

B: 2

C.

C: 5

D.

D: 3

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phương trình thủy phân este:

CH3COOC6H5+2NaOH →CH3COONa+C6H5ONa+H2O

CH3COOCH2CH=CH2+NaOH→CH3COONa+CH2=CHCH2OH

CH2=CHCOOCH3+NaOH→CH2=CHCOONa+CH3OH

HCOOC2H5+NaOH→ HCOONa + C2H5OH

(C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH →3 C17H35COONa + C3H5(OH)3

Các chất khi thủy phần trong dung dịch NaOH dư, đun nóng sinh ra ancol là: anlyl axetat, metyl acrylate, etyl fomat, trítearin

Vậy đáp án đúng là A    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...