Cho dãy các chất sau: abumin, phenyl fomat, fructozơ, glyxylvalin (Gly-val), etylen glycol và triolein. Số chất bị thủy phân trong môi trường axit là:  

A.

A: 6

B.

B: 5

C.

C: 4

D.

D: 3

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

- Có img1 chất bị thủy phân trong môi trường axit: abumin, phenyl fomat, glyxylvalin (Gly-val) và triolein

VẬY ĐÁP ÁN LÀ C

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.