Cho dãy các chất sau: anđehit axetic, saccarozơ, xenlulozơ, glucozơ, triolein, tripanmitin, fructozơ, ancol etylic. Số chất trong dãy tác dụng được với Br2 là:

A.

4.

B.

6.

C.

3.

D.

5.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Các chất tác dụng được với img1 anđehit axetic, glucozơ, triolein.

img2 

img3 

img4   

Vậy đáp án đúng là C.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.