Cho dãy các chất sau: CH3COONH4, CH3NH2, C6H12O6 (glucozơ), H2N-CH2-COOH, CH3COOC2H5, HCOONH4, protein, poli(metyl metacrylat). Số chất có tính chất lưỡng tính là:         

A.

A: 4

B.

B: 5

C.

C: 6

D.

D: 7

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

- Có img1 chất lưỡng tính là: CH3COONH4, H2N-CH2-COOH, HCOONH4, protein.  

 

ĐÁP ÁN ĐÚNG LÀ A

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...