Cho dãy các chất sau : H2NCH(CH3)COOH ; C6H5OH(phenol) ; CH3COOC2H5 ; C2H5OH ; CH3NH3Cl. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch KOH đun nóng là :

A.

A. 3

B.

B. 2

C.

C. 5

D.

D. 4

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chỉ có C2H5OH không phản ứng  

Vậy đáp án đúng là D

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.