Cho dãy các kim loại: Cu, Ni, Zn, Mg, Ba và Ag. Số kim loại trong dãy phản ứng với dung dịch FeCl3 dư tạo kết tủa là         

A.

A: 5

B.

B: 3

C.

C: 1

D.

D: 4

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

- Khi dùng một lượng dư FeCl3 thì các kim loại Cu, Ni, Zn, Mg, Fe xảy ra phản ứng: M + 2FeCl3 img1 MCl2 + 2FeCl2 - Khi cho Ba vào dung dịch FeCl3 thì: 3Ba + 6H2O + 2FeCl3 img23BaCl2 + 2Fe(OH)3¯ nâu đỏ + 2H2  

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.