Cho định lí “Nếu hai tam giác bằng nhau thì diện tích chúng bằng nhau”. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A.

A : Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần để diện tích chúng bằng nhau.

B.

B : Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần và đủ để chúng có diện tích bằng nhau.

C.

C : Hai tam giác có diện tích bằng nhau là điều kiện đủ để chúng bằng nhau.

D.

D : Hai tam giác bằng nhau là điều kiện đủ để diện tích chúng bằng nhau.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:         “Hai tam giác bằng nhau” là điều kiện đủ. w“Diện tích bằng nhau” là điều kiện cần.

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.