Cho đồ thị hàm số img1. Khẳng định nào sau đây sai? img2          

A.

Điểm cực đại của đồ thị hàm số là img1.

B.

Hàm số đồng biến trên khoảng img1.

C.

Hàm số đồng biến trên khoảng img1.

D.

Đồ thị luôn cắt đường thẳng img1 tại hai điểm phân biệt.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

- Phương pháp: Từ đồ thị hàm số ta có thể chỉ ra tọa độ điểm thuộc đồ thị hàm số. Như img1 thì giá trị x nằm trên trục hoành và giá trị y nằm trên trục tung. Hàm số đồng biến thì đồ thị đi lên, nghịch biến đồ thị đi xuống. - Cách giải: Từ đồ thị hàm số ta thấy: Hàm số đồng biến trên img2 Điểm cực đại của hàm số là img3 Đồ thị đi qua điểm img4 Đường thẳng y=2 cắt đồ thị hàm số tại 1 điểm.

 

Đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.