Cho đoạn mạch LRC, cuộn dây thuần cảm có cảm kháng ${{Z}_{L}}=80\,\,\Omega $. Hệ số công suất của RC bằng hệ sổ công suất của cả mạch và bằng 0,6. Điện trở thuần R có giá trị

A. $100\,\,\Omega $
B. $30\,\,\Omega $
C. $40\,\,\Omega $
D. $50\,\,\Omega $
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...