Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp (cuộn dây thuần cảm) với $C{{R}^{2}}<2L$. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều $u={{U}_{0}}\cos \left( \omega t \right)$(V) với $\omega $ thay đổi được. Điều chỉnh $\omega $ để điện áp giữa hai bản tụ đạt giá trị cực đại, khi đó điện áp hiệu dụng trên điện trở gấp 5 lần điện áp hiệu dụng trên cuộn dây. Hệ số công suất của đoạn mạch đó là

A. $\frac{3}{\sqrt{19}}$
B. $\frac{2}{\sqrt{29}}$
C. $\frac{5}{\sqrt{29}}$
D. $\frac{5}{\sqrt{31}}$
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.