Cho đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp, giá trị điện dung C có thể thay đổi được. Biết điện áp giữa hai đầu mạch AB là u = Ucos(ωt)(V). Thay đổi C thì thấy có hai giá trị của C là C1 F và C2 = F làm cho cường độ dòng điện i1 và i2 đều lệch pha với u một góc  rad. Giá trị của R và L là:

A.

R = 115,3 Ω; L = H.

B.

R = 100 Ω; L = H.

C.

R = 125,3 Ω; L = H.

D.

R = 100,3 Ω; L = H.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

R = 115,3 Ω; L = H.

Ta có: = 100 Ω; = 500 Ω

Gọi φ1; φ2 là độ lệch pha của i1 và i2 so với điện áp.

tanφ1 = ; tanφ2 =

Do hai giá trị của c khác nhau và độ lệch pha trong hai trường hợp đều bằng  nên phải có một trường hợp dòng điện sớm pha hơn điện áp  (ứng với trường hợp ZC có giá trị lớn hơn) và một trường hợp dòng điện trễ pha hơn điện áp (ứng với trường hợp ZC có giá trị nhỏ hơn).

φ1 = –φ2 = – ZL = = 300 Ω  L = H.

Ứng với trường hợp = 100 Ω (giá trị nhỏ hơn), cường độ dòng điện sớm pha hơn điện áp một góc .

tan φ1 = = tan R = = 115,3 Ω.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...