Cho dung dịch muối X đến dư vào dung dịch muối Y, thu được kết tủa Z. Cho Z vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu được chất rắn T và khí không màu hóa nâu trong không khí. X và Y lần lượt là             

A.

A: AgNO3 và FeCl2

B.

B: AgNO3 và FeCl3.

C.

C: Na2CO3 và BaCl2

D.

D: AgNO3 và Fe(NO3)2.  

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

- X tác dụng với với dung dịch Y: AgNO3 + Fe(NO3)2 img1 Fe(NO3)3 + 3Ag - T tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư: 3Ag + 4HNO3 img2 3AgNO3 + NO + 2H2O  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...