Cho đường thẳng d: 3x + 5y - 15 = 0. Phương trình không phải là một phương trình khác của d là

A.

x5 + y3 = 1

B.

y = -35x + 3

C.

x = ty = 5  (t  R)

D.

x = 5 - 53ty = t    (t  R)

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...