Cho đường tròn (C): (x - 1)2 + y2 = 1. Phương trình của (C' là ảnh của C) qua phép vị tự tâm O, tỉ số k = 2 là

A.

(x - 2)2 + y2 = 4

B.

(x + 2)2 + y2 = 1

C.

(x + 2)2 + y2 = 4

D.

(x - 2)2 + y2 = 1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tâm của (C) là I(1 ; 0). Gọi J là tâm của (C')
Ta có  ⇒ J(2 ; 0). Bán kính của (C') là 2.
Vậy phương trình (C'): (x - 2)2 + y2 = 4.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.