Cho đường tròn (C): x2+y2+6x-12y+9=0 . Ảnh của ( C ) qua phép vị tự tâm O( 0, 0) tỉ số  k = 1/3 là

A.

(x + 9)2 + (y - 18)2 = 4

B.

(x + 1)2 + (y - 2)2 = 4

C.

(x + 1)2 + (y - 2)2 = 36

D.

(x + 9)2 + (y - 18)2 = 36

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

(x + 1)2 + (y - 2)2 = 4

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.