Cho đường tròn C(O ; R) và điểm A. Xét ba mệnh đề sau:
I. PA/(C) > 0 ⇔ A ở ngoài (C)
II.  PA/(C) < 0 ⇔ A ở trong (C)
III.  PA/(C) = 0 ⇔ A ∈ (C)
Hỏi mệnh đề đúng là

A.

I và II.

B.

I và III.

C.

II và III.

D.

Cả I, II, III.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

PA/(C) > 0 ⇔ AO2 - R2 > 0 ⇔ AO > R ⇔ A ở ngoài (C).
PA/(C) < 0 ⇔ AO2 - R2 < 0 ⇔ AO < R ⇔ A ở trong (C).
PA/(C) = 0 ⇔ AO2 - R2 = 0 ⇔ AO = R ⇔ A ∈ (C).
Vậy cả ba mệnh đề đều đúng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...