** Cho F1 tự thụ, F2 có 1931 cây cao, chín sớm : 578 cây cao, chín muộn : 387 cây thấp, chín sớm : 193 cây thấp, chín muộn. Biết tính trạng thời gian chín do 1 gen quy định.

Quy luật di truyền nào chi phối tính trạng về thời gian chín?

A.

Quy luật phân li.

B.

Tương tác bổ trợ.

C.

Tương tác át chế.

D.

Tương tác cộng gộp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Quy luật phân li.

F2 phân li chín sớm : chín muộn = 3 : 1.

Đây là tỉ lệ của định luật phân li. F1 Dd x Dd.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.