Cho F(M) = M' với M(x; y) và M'(x + 3; y - 5)

Tọa độ vecto tịnh tiến của phép biến hình trên là

A.

(-3; 5)

B.

(3; -5)

C.

(3; 5)

D.

(-3; -5)

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

(3; -5)

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.