Cho $\frac{4}{{13}} + \frac{2}{{13}} + \frac{2}{{13}} = ... \times \frac{1}{{13}}.$ Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

A.

8

B.

16

C.

7

D.

11

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Ta có: $\frac{8}{{13}} = ... \times \frac{1}{{13}}$ nên $... = \frac{8}{{13}}:\frac{1}{{13}} = 8$. Vậy số thích hợp để viết vào chỗ chấm là 8.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán học lớp 4 - Phân số - Các phép tính với phân số. Giới thiệu hình thoi - Đề số 35

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.