Cho f(x) = 2x2 - x + 2 và g(x) = f(sinx). Đạo hàm g’(x) bằng

A.

g’(x) = 2cos2x - sinx.

B.

g’(x) = 2sin2x + cosx.

C.

g’(x) = 2sin2x - cosx.

D.

g’(x) = 2cos2x + sinx.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

g’(x) = 2sin2x - cosx.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.