Cho hai điện tích điểm q1 = 36.10-6C và q2 = 4.10-6C đặt tại hai điểm A, B trong không khí cách nhau một khoảng l = 100cm. Xác định vị trí của điểm M mà tại đó cường độ điện trường bằng 0.

A.

AM = 75cm, BM = 25cm

B.

AM = 150cm, BM = 50cm

C.

AM = 50cm, BM = 150cm

D.

AM = 25cm, BM = 75cm

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

AM = 75cm, BM = 25cm

Vì hai điện tích cùng dấu nên điểm M phải nằm trong đoạn AB. Gọi AM = x thì MB = 100 - x, khi đó E1 = E2

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.