Cho hai đường thẳng a và b song song với nhau. Câu sai trong các câu sau là

A.

Hai đường thắng a và b cùng nằm trên một mặt phẳng.

B.

Nếu c là đường thẳng song song với a thì c song song hoặc trùng với b.

C.

Mọi mặt phẳng cắt a đều phải cắt b.

D.

Mọi đường thẳng cắt a đều phải cắt b.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

   Ta thấy ngay hai câu "Hai đường thắng a và b cùng nằm trên một mặt phẳng" và "Nếu c là đường thẳng song song với a thì c song song hoặc trùng với b" là đúng.
       Câu "Mọi mặt phẳng cắt a đều phải cắt b" đúng vì: a // b nên qua a và b có duy nhất một mặt phẳng, gọi mặt phẳng này là (α).
       Giả sử (P) là mặt phẳng cắt a thì (P) và (α) có điểm chung là A, do đó (P) cắt (α) theo một giao tuyến d qua A. Trong (α), a // b, mà d cắt a tại A nên d cũng cắt b. Do đó (P) cắt b.
Câu "Mọi đường thẳng cắt a đều phải cắt b" chỉ đúng khi các đường thẳng cùng nằm trên một mặt phẳng.
                              

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.