Cho hai đường tròn ở ngoài nhau (O; R) và (O' ; R’). Một đường tròn (I) tiếp xúc ngoài với cả (O; R) và (O’; R’) tại M, N. MN cắt OO' tại S; cắt (O' ; R') tại P. Phép vị tự tâm S, tỉ số k biến M thành P là

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

                                                   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...