Cho hai lực đồng quy có độ lớn bằng 7 N và 11 N. Giá trị của hợp lực có thể là giá trị nào trong các giá trị sau đây

A.

19 N.

B.

14 N.

C.

3 N.

D.

2 N.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Hợp lực F của hai lực có độ lớn là img1 (img2 là góc hợp bởi hai lực). img3  img4  img5  img6  img7     

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.