Cho hàm số img1 có đạo hàm trên khoảng img2 . Xét các mệnh đề sau: (I). Nếu img3 thì hàm số nghịch biến trên img4. (II). Nếu img5(dấu bằng chỉ xảy ra tại một số hữu hạn điểm trên img6) thì hàm số nghịch biến trên img7. (III). Nếu img8thì hàm số nghịch biến trên khoảng img9. (IV). Nếu img10img11 tại vô số điểm trên img12 thì hàm số không thể nghịch biến trên khoảng img13. Trong các mệnh đề trên. Mệnh đề nào đúng, mệnh đề nào sai?  

A.

II và IV đúng, còn III sai

B.

I,II,III và IV đúng.        

C.

I và II đúng, còn III và IV sai.

D.

I,II và III đúng, còn IV sai.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Câu III sai vì thiếu dấu bằng chỉ xảy ra tại một số hữu hạn điểm trên I Câu IV sai vì có thể vô số điểm trên I xuất hiện rời rạc thì vẫn có thể nghịch biến trên khoảng img1  

 

Đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.