Cho hàm số img1có đồ thị (C). Phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm uốn của (C) với phương trình là:  

A.

y= -12x.       

B.

y=3x.

C.

y=3x-2.

D.

y=0.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

img1  img2 Điểm uốn O(0,0) img3f’(0)=3 Phương trình tiếp tuyến tại điểm uốn là: y =3x  .

VẬY ĐÁP ÁN LÀ B.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.