Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn. Giá trị lớn nhất của hàm số bằng

A. 0
B. 1
C. 2
D. Trac nghiem online - cungthi.vn
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.