Cho hàm số img1. Gọi A, B, C là các điểm cực trị của đồ thị hàm số. Diện tích tam giác ABC là:         

A.

8.

B.

16.

C.

4.

D.

2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

- Phương pháp: Tìm tọa độ các điểm cực trị của đồ thị hàm số Xác định dạng của ∆ ABC Tính diện tích - Cách giải: Có img1 hoặc img2 Đồ thị hàm số có 3 điểm cực trị img3 ∆ ABC là tam giác cân tại A có img4, chiều cao img5 (img6 là trung điểm BC). Diện tích img7 là 8.  

 

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.