Cho hàm số img1. Mệnh đề nào dưới đây đúng?  

A.

Hàm số có img1 điểm cực đại và img2 điểm cực tiểu

B.

Hàm số có img1 điểm cực đại và img2 điểm cực tiểu

C.

Hàm số có img1 điểm cực trị.

D.

Hàm số có img1 điểm cực trị

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Ta có img1; img2  Ta có bảng biến thiên sau   Vậy: hàm số có hai điểm cực tiểu và một điểm cực đại. Nhận xét: Có thể giải nhanh bài toán như sau Hàm số đã cho là hàm trùng phương có img3 nên có hai điểm cực tiểu và một điểm cực đại.  

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.