Cho hàm số img1. Số các giá trị nguyên của img2 để hàm số có một điểm cực đại mà không có điểm cực tiểu là:  

A.

1

B.

0

C.

3

D.

2

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Trường hợp img1, suy ra img2img3 Hàm số có điểm cực tiểu mà không có điểm cực đại nên loại img4. Trường hợp img5 Ta có: img6img7 Xét img8 Vì hàm trùng phương luôn đạt cực trị tại điểm img9 nên để hàm số có một điểm cực đại mà không có điểm cực tiểu thì img10, suy ra không tồn tại img11 thỏa yêu cầu bài toán.  

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.