Cho hàm số img1 với mọi img2 Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số img3 có 5 điểm cực trị?

A.

17

B.

18

C.

15

D.

16

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chọn D  Ta có img1  Để img2 có 5 điểm cực trị điều kiện là các phương trình: img38 = 0 (1) và img46 = 0 (2) đều có hai nghiệm phân biệt khác 5, hay điều kiện là: img5  Vậy chọn đáp án D.  

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.