Cho hàm số img1 xác định trên img2 với img3: (1) Phương trình img4 luôn có ít nhất 1 nghiệm và tối đa 3 nghiệm. (2) Phương trình img5 chỉ có duy nhất một nghiệm khi và chỉ khi hàm số img6 đơn diệu. (3) Giả sử phương trình img7, để đồ thị hàm số img8 cắt trục hoành tại đúng 2 điểm phân biệt thì phương trình img9 có duy nhất 1 nghiệm và nghiệm đó khác img10. (4) Giả sử đồ thị hàm số img11 có 2 điểm cực trị, nếu tích tung độ của chúng không âm thì phương trình img12 luôn có 3 nghiệm phân biệt. (5) Giả sử tồn tại điểm img13 vừa là điểm cực trị, vừa là điểm uốn của đồ thị hàm số thì phương trình img14 luôn chỉ có 1 nghiệm duy nhất. (6) Đồ thị hàm số img15 có 2 điểm cực trị đối xứng với nhau qua gốc tọa độ thì img16. Có bao nhiêu nhận định sai trong các nhận định trên:

A.

 1

B.

 2

C.

 3 

D.

 Kết quả khác

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: (1) đúng vì img1 có bậc lẻ nên luôn có nghiệm và là bậc 3 nên tối đa 3 nghiệm thực. (2) sai vì vẫn có thể xảy ra trường hợp đồ thị hàm số có 2 điểm cực trị nhưng nằm về cùng một phía so với img2, khi đó img3 cũng vẫn chỉ có duy nhất 1 nghiệm. (3) sai vì còn trường hợp img4 có 2 nghiệm phân biệt, trong đó 1 nghiệm là img5. (4) sai vì tích tung độ của 2 điểm cực trị không âm thì vẫn có thể xảy ra trường hợp bằng 0, tức sẽ có 1 điểm cực trị nằm trên img6 hay vẫn có thể xảy ra trường hợp phương trình img7 có 2 nghiệm phân biệt. (5) đúng vì khi đó sẽ xảy ra img8 hoặc img9. (6) đúng, chú ý điều kiện tương đương là cần phải có img10 tuy nhiên ở đây ta dùng từ “thì” nên nhận định này vẫn đúng. Vậy có tất cả 3 nhận định sai.

 

Đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...