Cho hàm số y = f(x) đồng biến trên khoảng (a ; b). Mệnh đề nào sau đây không đúng?

A.

Hàm số y = f(x + 1) đồng biến trên khoảng (a ; b)

B.

Hàm số y = -f(x) - 1 nghịch biến trên khoảng (a ; b)

C.

Hàm số y = -f(x) nghịch biến trên khoảng (a ; b)

D.

Hàm số y = f(x) + 1 đồng biến trên khoảng (a ; b).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Hàm số y = f(x + 1) đồng biến trên khoảng (a ; b)

Với mọi x thuộc khoảng (a ; b) thì chưa chắc x + 1 thuộc khoảng (a ; b)

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 40 phút có lời giải chi tiết

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.